Вашата оценка 4.48 от 29 гласа

Общи условия

 
Общи условия за организирано туристическо пътуване на ТО ”ФOР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ” ООД

1.РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл.1.(1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи резервация за пътуването чрез туристическия агент в страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, включително по интернет или по телефона. Когато резервацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси, свързани с пътуването се уреждат само чрез нея.
(2)Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка / и внасяне на депозит.
(З)След потвърждаване на резервацията между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ съществува договор и условията са задължителни за двете страни. Лицето, направило разервацията, гарантира пред ТУРОПЕРАТОРА плащането на дължимата сума от свое име и от името и със съгласието на всички други лица, вписани в заявката.
Чл.2.(1) При резервиране на туристически услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати депозит в размер на 30 0/0 от стойноспа на заявените услуги, съответно 50 0/0 за самолетните пътувания, за всяко лице или пълната стойност, ако до деня на заминаване остават по-малко от 7 дни за пътуване в страната или 21 дни за пътуване в чужбина. Плащането може да се ИЗВЪРЩИ в брой или по банка:
Банкови данни на Фор Сийзънс Травел ООД: Райфайзен Банк Сметка в лева:
ВС: RZBBBGSF
BG 48 RZBB 91551014961812
(2)Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи /гориво/, летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5 0/0 на валутния курс в периода м/у датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи;
(З) ТУРОПЕРАТОРЫ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до З дни от възникване на обстоятелствата по предходната алинея. (4)В тези случаите по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
 • да приеме промяната в пакетната цена в срок до З дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;
 • да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до З дни от уведомяването му.
2.АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
2.1.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от ЛИЦеТО, подписало заявката за услуги.
При самолетните програми задължително се удържа цената на самолетният билет.
2.2.В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ Т, ТУРОПЕРАТОРЫ удържа следните неустойки:
чл.1.(2) Индивидуални екскурзии със самолет в Европа
Крайният срок, в който выложителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 ч. на първия работен за туроператора ден, следващ деня, в който туристы е склочил настоящия договор само, в случай че не са издадени самолетни билети за пътуването. Чл.2.(2) Екскурзии и почивки в Европа със самолет:
от 24 часа след направата на резервацията до 15 дни преди обявената дата - 5094 от 14 дни до деня на отпътуване - 10096 Чл.З.(2) Екскурзии в Европа с автобус:
от 24 часа след деня на записването, до 60 дни преди датата на заминаване — 10 % от основната цена на пътуването; от 59 до 45 ден преди датата на заминаване — 30 % от основната на пътуването; от 44 до 15 ден преди датата на заминаване — 50 % от общата цена на пътуването;
1
от 14 ден до деня на заминаването — 100 % от общата цена на пътуването. Чл.4.(2) Круизи.
от датата на резервация до 30 дни преди отпътуване — 100 евро; от 30 до 10 дни - 50 0/0 от 9 до 0 дни - 100 0/0
Чл.5.(2) Почивки в Карибския басейн и други далечни дестинации:
от дата на резервация до 30 дни преди отпътуването - 40 % - от 29 до 10 дни - 500/0 от 9 до 0 дни - 10096 чл.
6.(2) Самолетни билети — 100 0/0!
Имат се предвид работни дни.
2.3.При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЫ има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.
2.4.При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по ал. 2, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
2.5.В случай, че ПОТРЕБИ ТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойноспа на заявените услуги.
2.6.При всички случаи на анулация на направената резервация, ПОТРЕБИТЕЛЯ Т следва да выстанови на ТУРОПЕРАТОРА направените разноски във връзка с резервирани самолетни билети, съгласно анулационните условия на конкретния авиопревозвач.
2.7.При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания, както и при закупуване на ваучери от различни системи (Deals.bg, Grabo.bg, SuperDeal.bg, Dalavera, Sdelkite, VipOfeta, Great, Napolovina, Nisme.bg, 0fertomat, HappyDeal, BGkasichka, Lapni, HitCeniL,1 други), не се приемат анулации и не се възстановяват суми. Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Гергьовден,Коледа, Нова година и други подобни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, без да дължи неустойка, ако анулацията се направи до 10 ч. в първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня на закупуването. При закупуване на билети за спортни състезания от типа на Формула 1 и билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет от ТУРОПЕРАТОРА сумата не се выстановява, а се доставя билеты на самия клиент.
2.8.Ранни записвания:
(1)Отсљпките при ранните записвания са валидни за резервации до предварително описаните в програмата срокове, ако няма други допълнително обявени и удължени срокове за ранни записвания, обявени от Туроператора. При резервации, ОСЪЩеСТВеНИ при условията на ранни записвания ПОТРЕБИТЕЛЯ Т няма право да променя имената на пътуващите и/ или датата на пътуването.
(2)всяка промяна по резервация, по условия на ранни записвания се заплаща по цени, валидни към датата на промяната. В случаите, в които промяната налага доплащане по резервацията съответно се дължи от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТУРОПЕРАТОРА в срок от З работни дни. В случаите, в които промяната води до по-ниска цена, ТУРОПЕРАТОРЫ не выстановява разликата. З.МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАТНИЦИ за осъществяване на пътуването: 40 или посочен в конкретната програма.
ТУРОПЕРАТОРЫ има право да прекрати договора за туристически пакет и да выстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
набраният брой УЧаСТНИЦИ за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в индивидуалния договор за туристически пакет, и туроператоры е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в индивидуалния договор за туристически пакет срок, но не по-късно от: 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни; 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни; и 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност по-малка от 2 дни.
4. ВИЗИ
(1)За осъществяване на някои пътувания е необходимо получаване на виза. Стойноспа на визите не е включена в цената на пътуването и се заплаща допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЫ може да окаже пълно съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ при уреждане на необходимите за съответното пътуване визови формалности. В зависимост от нормативната уредба на отделните страни, понякога може да се наложи ПОТРЕБИТЕЛЯТ самостоятелно да ИЗВЪРШИ процедура по издаване на виза, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЫ се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за необходимите документи.
(2)Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размеры на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28 от вт.
5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
(1)ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
1.Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка ”Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. За определени туристически пакети стойноспа на застраховката може да не е включена в цената, като СЫ.цаТа следва да се заплати допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За индивидуални пътувания — застраховката не е задължителна.
3.По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на съответното застрахователно дружество) от други рискове по време на пътуването.
4. 3астрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРА е склочил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма, e ЕВРОИНС "Отговорност на туроператора", застрахователна полица  №03700100004566/08.06.2023г., ЗД Евроинс АД, София, бул.Христофор Колумб №43, валидна до 23:59ч,03.07.2024г.
 Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.
5. Туроператоры запознава клиента с възможноспа за сключване на допълнителни застраховки „Отмяна на пътуване” и застраховка „Багаж“
(2)ТУРОПЕРАТОРЪТ има право:
1.Да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не ИЗВЪРШИ плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Факты за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ Т е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозиты не се връща.
2.да промени превозвача с друг превозвач при насљпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
З.Да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, вырастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
 2. ТУРОПЕРАТОЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване и мястото на тръгване, и часа на пристигане, включително при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини (метеорологични или технически причини ), които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. Туроператоът не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.
(1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
1.При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в
съответствие със законите на посещаваната страна и на Р.България.
2.Ако потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
3.0сигуряването на валиден задграничен паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната държава, е задължение на КЛИЕНТА. Фор Сийзънс Травел не може да поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи.
4.Да заплати в пълен обеги и в установените в настоящия договор срокове стойноспа на туристическите услуги.
6.Потребителят, който възнамерява да ИЗВЪРШИ пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
6.Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове. При неспазване на това, ТУРОПЕРАТОЪТ не носи отговорност за последиците, разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
7.При ИНЦИДЕНТИ и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е
ДЛЪЖЕН да възстанови на място нанесените и установени щети.
8.При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от туристите, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за сметка на туристите, независимо от причината за закъснението.
9.Да спазват указанията на ТУРОПЕРАТОРА, включително правилата за организация на туристическите пътувания.
(2)Потребителят има право: В срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по НаСТОЯЩИЯ договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването, когато пътуването не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни, фериботни билети, и с изключение на случаите, когато резервацията е направена по условията, описани в т. 2.7 от настоящия договор. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Във връзка с промяната на страните по договора е възможно да се наложи доплащане, което е изцяло за сметка на ВСТЪПВЩИЯ в договора ПОТРЕБИТЕЛ.
6.НАСТАНЯВАНЕ
Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите, предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.
1)Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа. Тази разпоредба не е императивна в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за друг по ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.
2)Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват среЩУ допълнително заплащане.
З)Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
4)При настаняване на трима души в двойна стая не се гарантира наличието на три редовни легла. Деца под 2 години не заплащат услуги в хотелите и не ползват такива, освен ако не е упоменато друго.
5)Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА. Стая с медка към морето е възможно да бъде частично преградена от дървета или друга растителност, като това не дава основание за рекламации. Въпреки че някои хотели са описани като разположени на първа линия на брега е възможно между тях и плажната ивица да има алея или улица, като това също не дава основание за рекламации.
7.ОТГОВОРНОСТ
(1)ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не выстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените за отпътуване място и време.
(2)Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги не се възстановяват от ТУРОПЕРАТОРА.
(З)В случай, че по време на организирано пътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе телесни и причини имуществени и морални щети на контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, персонал или трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на виновното лице.
(4)ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди като СМЪРТ, телесни повреди или заболяване на лицата, включени в резервацията, които вреди са причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически услуги и на настоящите Общи условия, ако причините за това се дължат на:
1.Потребителя
2.Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора;
З.Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
(5)ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници, упоменат в резервацията, или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи [платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
(6)ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични и форсмажорни причини, анулация на туристическите пътувания дължащи се на трети лица — собственици и/или оператори на местата за настаняване и др.
(7)ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ и при загуба или повреда на багажа по време на пътуването, включително при отказ на упълномощените органи на държавата по дестинация да издадат виза на последния, ако багажът не е предаден надлежно на ТУРОПЕРАТОРА за съхранение и ако не е бил застрахован от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 
ТО "ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ" ООД                                                                                        ПОТРЕБИТЕЛ 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                    /Име, фамилия  и подпис/

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ СРЕЩУ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ ВЪВ
ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила за технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни, наричани за краткост „Правилата“, уреждат организацията на обработване на лични данни на клиентите на ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД, ЕИК 202087746, както и тяхната защита.
Туроператор и Туристически агент ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД ЕООД с адрес по регистрация: гр. София, ул. Цар Симеон 130, ЕИК 202087746 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Цар Симеон 130 , обработва лични данни съгласно GDPR
 
Контакт Фор Сийзънс Травел ООД, във връзка с обработка на Ваши лични данни, може да се осъществи по телефон 02 875 4 000 , мобилен телефон 0879 177 990 , по електронна поща: [email protected], както и да пишете на адрес гр. София
, ул. Цар Симеон 130

Чл. 2. (1) Обработването на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
(2) Обработването на лични данни се състои и в осигуряване на достъп до определена информация само на лица, чиито служебни задължения или конкретно възложени задачи налагат такъв достъп.

Чл. 3. Дружеството води регистър „Клиенти“.

Чл. 4. (1) Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (например име, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн идентификатор) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (пол, раса, етнически произход, политически убеждения, членство в синдикални организации, сексуална ориентация и др.).
(2) Личните данни се обработват на следните принципи:
(а) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
(б) ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели;
(в) свеждане на данните до минимум – събират се само лични данни, ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
(г) ограничение на съхранението – личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на физическите лица, чиито данни се обработват;
(д) цялостност и поверителност - личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки.

Чл. 5. Личните данни се събират за конкретни, точно определени цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Глава втора
РЕГИСТЪР КЛИЕНТИ

В регистър „Клиенти“ се събират и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството с оглед:
1. Индивидуализиране на съответните контрагенти.
2. Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.
3. Използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели само и единствено след получаването на надлежно съгласие от лицата за обработване на техните лични данни за следните цели:
(а) за всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения, както и със събиране на вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, всякакви търговски, счетоводни и други документи);
(б) за установяване на връзка с лицата по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията им по сключените с Дружеството договори;
(в) за водене на счетоводна отчетност;
(г) за резервиране и закупуване на самолетни/круизни/железопътни/автобусни билети; хотелско настаняване; осигуряване на транспортно обслужване по програма; осигуряването на трансфери; участие в допълнителни екскурзии и други свързани с организирането и осъществяването на съответната програма; издаване на визи по съответните визови режими; издаване на застраховки /“Пътуване в чужбина“ и „Защита при отмяна на пътуване“/, предоставяне на трети лица, свързани с изпълнение на туристическата услуга, както и за всички дейности, свързани с изискванията на туристическата услуга (пакет).

Чл. 7. Групи данни в регистър КЛИЕНТИ:
В регистър „Клиенти” се съхраняват следните видове лични данни относно категория „Физическа идентичност“ на лицата: имена и данни по лична карта/паспорт (ЕГН, пол, дата и място на раждане, номер на лична карта/паспорт, дата и място на издаване, валидност, орган, който е издал документа, постоянен адрес-когато това е необходимо и относимо), телефони за връзка, електронна поща и др. Предоставят се на основание за сключването и изпълнението на договор.

Чл. 8. Форми на водене на регистрите.
(1) Регистри, водени на хартиен носител:
1.1. Форма на организация и съхраняване на личните данни:
 • в писмена форма, като документите се съхраняват се в папки, където са обособени досиета за всеки клиент, с когото е сключен договор. Достъпът до тези досиета е ограничен само до служителите на фирмата, обработващи лични данни на клиенти. Досиетата се съхраняват в офиса на ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД до 1 година след приключване на екскурзията и във външен архив на ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД след 1 година след приключване на екскурзията, със заключващ се механизъм, при съответна подредба на досиетата;
 • в електронен форматна криптиран дигитален носител
1.2.Местонахождение на картотечните шкафове е определен във вътрешната политика защита на личните данни.
(2) Регистри, водени на технически носител:
2.1. Форма на организация и съхраняване на личните данни- картотеки и файлове
2.2. Местонахождение на компютрите: офис на фирмата
2.3. Достъп до тях: само оторизираните от фирмата оператори на лични данни
2.4. Програмно-апаратни мерки за гарантиране нивото на сигурност
Достъпът до съхраняваните в компютрите на фирмата данни е ограничен, отговаря на всички изисквания за съхранение на информацията.

Глава трета
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 9. Събиране на лични данни:
(1) Личните данни в регистър „Клиенти" се събират при воденето на преговори и съответно възлагане на поръчки от съответния клиент и подписване на договор.
(2) Администраторът/обработващият лични данни задължително информира лицето, чиито данни се събират за необходимостта от събиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани, на кого ще се предоставят и срока за обработването им.
(3) След сключване на договор с клиент като основен хартиен носител на лични данни, тези документи заедно с приложените към тях други документи, се предават на обработващия лични данни. Изготвеният договор на технически носител остава в отделен файл на компютъра, като достъп до него има само обработващият лични данни
(4) На основание принципа за точност на обработваните лични данни,при необходимост от поправка на личните данни, лицата предоставят на Администратора и/или обработващия лични данни коригираните си лични данни по негово искане. Коригирането на личните данни на субекта на данните може да се извършва и по негово искане с подаването на декларация в свободен текст до Администратора/обработващия.

Чл. 10.(1) Дружеството възлага обработването на личните данни на обработващи. Обработването се възлага на един обработващ съобразно спецификата на техните функции.
(2) Обработващите лични данни се определят с вътрешните правила и длъжностните характеристики на служителите на Дружеството, а в случай на превъзлагане обработката на лични данни на трето лице – обработващ - в съответния договор сключен между него и Администратора.
(3) Обработващите лични данни действат само по указание на Администратора, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл. 11. Лицата, обработващи личните данни във водените от Администратора регистър КЛИЕНТИ, са:
1.1. Лицата – служители на Дружеството, на които са възложени действия по обслужване на клиентите, изготвяне на договори, проверка на договори, писмена кореспонденция с клиентите;
1.2. Лицата, на които Дружеството е възложило обработването на личните данни по други организационни причини, извън посочените в 1.1;
Когато дейностите по настоящия член са възложени на физическо или юридическо лице, външно за Дружеството, то същото представлява обработващ лични данни и задълженията му в тази връзка се уреждат съгласно подписания между последния и Дружеството договор.

Глава четвърта
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА.

Чл. 12. Осигуряване на достъп на лицата до личните им данни:
(1) Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, Администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.
(2) Клиентите, имат право на достъп до личните си данни, които се съхраняват в Дружеството. За целта лицата подават писмено заявление до Дружеството, в това число и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) Заявлението съдържа име на лицето, адрес и други данни, които го идентифицират – три имена, ЕГН, длъжност и месторабота (когато е относимо), описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес за кореспонденция, а когато заявлението се подава от упълномощено лице и нотариално заверено пълномощно. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на Дружеството.
(4) При получаване на заявление за достъп до собствени на заявителя лични данни, представляващият Дружеството или упълномощено от него лице разглежда заявлението за достъп. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е от 1 до 3 месеца от деня на подаване на искането. Администраторът предприема необходимите мерки за предоставяне на информация, която се отнася до обработването на лични данни на заявителя в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.
(5) Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение, което отново се съобщава на заявителя по реда на предходното изречение.
(6) Администраторът предоставя на заявителя следната информация:
6.1.данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него, и когато е приложимо, тези на представителя на Администратора;
6.2. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни, когато е приложимо;
6.3. целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за тяхното обработване;
6.4. съответните категории лични данни на заявителя, които се обработват от Администратора;
6.5. получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави по смисъла на Регламента или международни организации, както и техните гаранции за защита;
6.6. когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
6.7. съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със заявителя, както и правото да се направи възражение срещу такова обработване;
6.8. Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.
6.9. Съществуването на автоматизирано вземане на решения относно субекта на личните данни, включително профилиране, и съществената информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
6.10. Когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник.
(7) Администраторът се задължава да съобщава за всяко коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

Чл. 13. Достъп на трети лица до лични данни на клиенти на Дружеството.
(1) Носителите на лични данни не се изнасят извън сградата на Администратора и не се предоставят на трети лица освен в предвидените от закона и в настоящите Правила случаи.
(2) Никое трето лице няма право на достъп до личните данни на клиентите на Дружеството, освен ако същите не са изискани по надлежен ред от компетентни държавни и общински органи (органи на съдебната власт, ревизиращи държавни органи и др.) в предвидените в закона случаи. На компетентните органи се осигурява достъп до личните данни съгласно законовите изисквания в зависимост от конкретния случай.
(3) Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното лице Администраторът съобщава на третите лица в подходящ срок от подаване искането, без ненужно забавяне.

Чл. 14.(1) Предоставянето на лични данни на КЛИЕНТ в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, се извършва при спазване на изискванията на действащото европейско и национално законодателство.
(2)Предоставяне на лични данни на КЛИЕНТ в трета държава извън тези по ал.1. се допуска само, ако тя осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на своя територия.
(3)Предоставяне на лични данни на КЛИЕНТ в трета държава извън тези по ал.1. , която не осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на своя територия става само следизричнодадено от клиента свободно информирано съгласие за това.

Чл. 15. Срок за съхраняване на личните данни в регистър КЛИЕНТИ:
1.1. Различните носители на счетоводна и данъчна информация, съдържащи лични данни от регистър „Клиенти” - на клиентите на Дружеството, с които е сключен договор, се съхраняват в предвидените в Закона за счетоводството (ЗСч.) и в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) срокове, както следва:
(а) счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗСч.);
(б) всички останали носители на счетоводна информация, с изключение на ведомости за заплати и трудови досиета - 3 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗСч.);
(в) документи за данъчно-осигурителен контрол - съхраняват се за срок до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на евентуални данъчни задължения на Дружеството за годината, през която договорът е прекратен/развален, считано от годината, през която съответния договор е прекратен/развален, и в случай че при прекратяването/развалянето на договора няма спорове относно неговото изпълнение.
1.2. Личните данни на клиентите, с които е сключен договор, и които не се съдържат в носителите на информация по предходната точка, се съхраняват за срок от 30 дни, считано от датата на отпадане на основанието за тяхното обработване (от прекратяването на договора – предсрочно или на друго основание, предвидено в същия, в т.ч. след изтичане на всички задължения по договора като евентуални съдебни претенции, гаранционна отговорност и др.
Ако съответният клиент, в рамките на посочения срок, изрично поиска личните му данни да бъдат изтрити (забравени) или обработването им да бъде ограничено, то съхраняването на съответните данни ще бъде преустановено и същите ще бъдат унищожени при първа възможност след получаване на искане от клиента, освен ако не е налице изрично законово основание за продължаване обработването им.

Чл. 16. Периодично архивиране - архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично всеки един месец от обработващия лични данни с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на надеждни оптични носители (CD-носители, USB-флашки, външен хард диск и др.), достъп до които има само обработващият съответните лични данни.

Чл. 17. (1) Дружеството се задължава, в случай на постъпила молба от физическо лице, чийто лични данни се обработват от Администратора, да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
2. лицето оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
3. лицето възразява срещу автоматичното вземане на решения, прилагано от Администратора с неговите лични данни и няма други законни основания за обработването, които да имат преимущество, или лицето изрично възразява срещу обработването;
4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на задължение по европейското или национално право;
6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца.

(2) Администраторът има право да откаже извършването на действията по ал.1, ако обработването е необходимо:
1. За упражняването на правото на свобода на изразяването и свобода на информацията;
2. За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в европейското или национално законодателство, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Администратора.
3. По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
4. За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или за статистически цели, доколкото съществува вероятност правото, установено в националното законодателство да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
5. За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 18. (1) Преносимост на данните: Субектът на данните има право да получи личните данни, които той е представил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, на когото е предоставил личните данни, когато:
(a) Обработването е основано на съгласието на субекта на данни или на договорно задължение;
(б) Обработването се извършва по автоматизиран начин.
(2) Когато субектът упражнява правото си на преносимост на данните по ал.1, то той има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Чл. 19. (1)В случай на нарушение на сигурността на личните данни, Администраторът, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“), освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица. Ако уведомлението до КЗЛД не е подадено в срок от 72 часа от нарушението, Администраторът трябва да съобщи и причините за забавянето.

(2) Уведомлението съдържа най-малко следната информация:
1.описаниена естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
2.посочване на името и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация;
3. описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
4. описание на предприетите или предложените от Администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

(3) В случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни. Съобщението следва да бъде дадено на ясен и прост език, да дава информация за естеството на нарушението на сигурността на личните данни и да съдържа най-малко информация относно:
1.името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация;
2. евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
3. предприетите или предложените от Администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

(4) Задължението на Администратора за уведомяване на субекта на личните данни по ал.3 не се прилага, в случай че е налице едно от следните условия:
1. Администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране;
2. Администраторът е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни;
3. То би довело до непропорционални усилия на Администратора. В такъв случай се прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

Чл. 20. Администраторът има задължение да извърши оценка на въздействието съгласно изискванията на Регламент 679/2016 ЕС, в случай че обработваните от него лични данни биха могли да породят висок риск за правата и свободите на физическите лица. Оценка на въздействие е процес за определяне нивата на въздействие върху конкретно физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на поверителността, целостта или наличността на личните данни. Оценката на въздействието се извършва периодично на всеки две години, а при промяна на характера на обработваните лични данни или броя на засегнатите физически лица, оценката на въздействието може да бъде извършвана и по-рано.

Чл. 21. (1)Администраторът въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването, като това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност. Подобни мерки гарантират, че по подразбиране без намеса от страна на субекта неговите лични данни не са достъпни за неограничен брой физически лица.
(2) При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни ръководният орган на Дружеството назначава нарочна комисия по тестване и проверка възможностите на продукта с оглед спазване изискванията на европейското и национално законодателство в тази връзка и осигуряване максималната им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване на личните данни.

Чл. 22.Настоящите правила са сведени до знанието на всички служители на Дружеството, както и до назначените по граждански договор лица. За неизпълнение на задълженията по тази инструкция и действащото към съответния момент национално и европейско законодателство за защита на личните данни, съответните лица носят дисциплинарна и имуществена отговорност.

Данни по чл. 13 и чл. 14 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Туроператор и Туристически агент ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД ЕООД с адрес по регистрация: гр. София, ул. Цар Симеон 130, ЕИК 202087746 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Цар Симеон 130 , обработва лични данни съгласно GDPR
Лични данни, които се обработват във връзка с туроператорската дейността на фирмата са следните:
При подписване на договор: три имена по лична карта, ЕГН, номер на лична карта и дата и място на издаване, адрес;
При издаване на застрахователни полици- три имена по паспорт/лична карта, адрес, телефон и ЕГН, пол;
При съдействие за издаване на визи и при организиране на пътуване в страна с визов режим: три имена по паспорт, други използвани имена, пол, семейно положение, роднински връзки, място и дата на раждане, националност, номер на паспорт/лична карта, копие на паспорт/лична карта, паспортни данни: държава/град/ орган на издаване, дата на издаване, срок на валидност, адрес по лична карта и пощенски код, адрес за кореспонденция и пощенски код, телефонен номер, имейл адрес, информация за семейството /дата на раждане, работа и образование, информация, свързана със сигурността и здравето, дигитални данни и снимка;
При организиране на пътуване в страна без визов режим- три имена по паспорт/лична карта, копие на лична карта/паспорт, дата на раждане, ЕГН, дата на издавани валидност на документа за самоличност с който ще се пътува;
При закупуване на самолетен билет: три имена по паспорт/лична карта, дата на раждане, номер на паспорт/лична карта, дата на издаване и валидност на документа за самоличност с който ще се пътува и данни на визата (ако се изисква такава)
За счетоводството и свързаните с него дейности: три имена, ЕГН, адрес
Възможно е да се наложи да се съберат и други не упоменати по-горе лични данни, нуждата от които е възникнала в последствие при работата за осигуряване и обработка на съответните заявени от клиента услуги. Обработването на лични данни се прави единствено с цел да предоставят исканите услуги и да се защитят собствените законни бизнес интереси.

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Личните данни ще се предоставят на трети лица във връзка с предоставяне на съответните услуги. Такива трети лица се явяват: хотели, контрагенти- местни и чуждестранни, авиокомпании, резервационни системи, местни туроператори и туристически агенти, транспортни фирми, застрахователни дружества и други.

Съхранението на личните данни става в законоустановените срокове в зависимост от целите за които са събрани.
Личните данни не се използват за профилиране, както и за директен маркетинг.

Субектът на личните данни има правата съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 http://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991, а именно:
 • да иска достъп до собствените си лични данни- има право да получи от АЛД информация за това дали обработва лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до самите данни, както и до информация за категориите лични данни, които се обработват, целите на обработването, получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • да иска корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
 • да прави възражения срещу обработването на данните- субектът има право да възрази срещу обработката на собствени лични данни в случаите, в които администраторът на лични данни (АЛД) ги обработва въз основа на обществен интерес или въз основа на фирмени легитимни интереси, когато смята, че в неговия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на личните му интереси, права и свободи. В такива случаи, ако АЛД не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването на личните данни, които имат предимство пред субективните интереси, права и свободи, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, АЛД прекратява обработването на личните данни на субекта.
 • право на преносимост на данните- субектът на личните данни има право да получи личните данни, които го засягат и които сте предоставени на АЛД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от стана на АЛД;
 • право на възражение срещу профилиране
 • правото на жалба до надзорен орган- в случай, че субектът на данните смята, че личните му данни се обработват от АЛД в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, той има право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В нашата страна компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни http://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Поверителност на данните cookies(бисквитки)

Нотификация съгласно директива 2009/136/EC (EU Cookie Law): За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, платформата на www.2mko.com използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта.
ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД използва бисквитки или подобни инструменти на нашият сайт, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.

Какво е бисквитката?

Бисквитката е малко количество данни, изпратени от уеб сървър към Интернет браузър, а след това върнати от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитката помага на сайта да запази информация за посещението Ви, да улесни използването на сайта и съответно предлаганата услуга при следващото посещение и следователно да направи сайта по-полезен за Вас. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашия сайт и ги използват или какво е тяхното местоположение.

Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.

Потребителят може да позволи или забрани изполването на бисквитки на съответния браузер. Браузърите могат също да дават възможност на потребителите да изтриват конкретни бисквитки. Моля, имайте предвид, че забраняването на бисквитките би могло да засегне сърфирането, тъй като почти всички услуги в интернет разчитат на бисквитки. Начинът, по който се позволяват или забраняват бисквитките е както следва:
 • Microsoft Internet Explorer - Отворете браузъра си. Щракнете върху „Tools“ вдясно на прозореца и изберете „Internet Options“. Щракнете върху подпрозореца „Privacy“. Можете да зададете различни нива на автоматично управление на бисквитките или да изберете ръчно управление, като щракнете върху „Advanced“.
 • Opera - Отворете браузъра си. Отидете в главното меню и щракнете върху „Settings“. Изберете „Preferences“ и щракнете върху подпрозорец „Advanced“. Изберете подпрозорец „Cookies“ и задайте предпочитаните настройки.
 • Mozilla - Отворете браузъра си. Щракнете върху „Tools“ и изберете „Options“. Щракнете върху подпрозорец „Privacy“. В раздел „History“ можете да изберете различни поведения (запомняне на историята Remember history незапомняне на историята /Never remember history/ / използване на индивидуални настройки /Use custom settings for history/ и да зададете изключения.
 • Google Chrome - Отворете браузъра си. Щракнете върху иконката за инструменти Tools вдясно на прозореца и изберете „Options“. Щракнете върху подпрозореца „Under the Hood“, след което – върху „Content Settings“ в раздел „Privacy“.Изберете предпочитаните настройки в подпрозорец „Cookies“.
 • Safari - Отворете браузъра си. Щракнете върху иконката за показване на меню вдясно. Изберете „Preferences“ и щракнете върху подпрозорец „Security“. Задайте предпочитаните настройки.
В случай, че Потребителят не е забранил бисквитките, потребителят е съгласен ФОР СИЙЗЪНСТРАВЕЛ ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него, и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
Забраняването на бисквитките може да доведе до невъзможност да се използват всички функционалности на сайта.
Какво представляват "бисквитките от трети лица"? Част от съдържанието на една Интернет страница може да бъде поставено в нея от доставчик – трето лице (напр. лента със сменящи се новинарски заглавия, видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Интернет страница. Това са „бисквитки от трети лица“, тъй като те не са на собственика на Интернет страницата. Разбира се, доставчиците – трети лица трябва да спазват приложимото законодателство, а обикновено и политиката на собственика на Интернет страницата. ФОР СИЙЗЪНС ТРАВЕЛ ООД използва бисквитките на външни организации, партньори, рекламодатели и по-специално Facebook, Google и др.


               

 
Специални оферти
Календар
Дестинации
БЛОГ
23 Април 2024
Венеция - сбъдната романтика  Венеция, известен като "градът на каналите&qu...
26 Март 2024
Защо да изберем Албания  Красива природа: Албания е дом на някои от най-невероят...
27 Януари 2024
Спа почивка за 3 - ти март във Върнячка баня, Сърбия . Настаняване в най-добрите хо...
Абонирайте се безплатно и ще намерите
най-атрактивните ни оферти в пощенската си кутия